Vzdělávání nadaných žáků

Práce s nadanými žáky na naší škole

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jak pro všechny, tak zvláště pro tyto žáky a jejich rodiče je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a „neohrožující“, otevřené pro všestrannou komunikaci.

Stejně velkou pozornost, jakou věnujeme žákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotně či sociálně znevýhodněným, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Mít ve třídě takového žáka znamená pro učitele náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, zvláště v těch, které prezentují nadání dítěte. Dále je nutná otevřenost pedagogického sboru novým metodám a formám výuky, na tuto problematiku zaměřit i vzdělávání učitelů. Nadaní žáci mohou mít problém se sociálním přizpůsobením, i na tyto problémy by měl být učitel připraven.

Na naší škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle svých schopností a možností. Přímo ve výuce využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva, nadprůměrní či mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Je respektováno jejich osobní tempo a individuální postupy řešení úloh a situací.

Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků probíhá také formou individuálních plánů v předmětech, ve kterých dosahuje žák nadprůměrných výsledků. V praxi to vypadá tak, že např. vynikající žák v matematice může navštěvovat tento předmět o ročník výše. Tito žáci mají možnost řešit i např. matematickou olympiádu pro vyšší ročník.
Žáci, kteří mají nadprůměrné nadání, mají možnost se systematicky připravovat pod vedením učitele ke studiu na víceletém gymnáziu.


Nástěnka

ředitelské volno pro žáky
27. a 28. 6. 2024 z důvodu instalace nových kotlů
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy