Login

Školské poradenské pracoviště

Úvodem

Škola je prostředí, ve kterém žáci tráví značnou část svého času. Je tedy místem pro ně důvěrně známým, a proto i prostředím, ve kterém se projevují víceméně otevřeně. Odborníci pracující s dětmi ve školním prostředí tak mají mnoho možností, jak zachytit signály, že s žáky není něco v pořádku, a reagovat včas. Mohou tedy pracovat nejen na úrovni prevence, ale i včasnou intervencí výrazně ovlivnit průběh a vývoj řady případů, které sice přímo neohrožují zdraví či život žáků, ale jsou poměrně časté (neprospěch, dětské lásky, kamarádské vztahy).  Naléhavá potřeba integrovaného poradenského systému je zřejmá i v případě akutních problémů dětí, kdy hrozí značné riziko při jejich pozdní nebo nesprávné identifikaci (násilné chování vůči dětem, negativní vliv vrstevnických skupin, ohrožení školním neúspěchem, nárůst závislostí, kyberšikana apod.). Komplexnost a provázanost problémů vyžaduje součinnost a spolupráci týmu odborníků působících přímo ve škole.

Nabízíme:

 • rodičům, žákům i učitelům poradenství a vedení v případě výukových, vztahových nebo osobních problémů, v případě naléhavých problémů krizovou intervenci
 • propojení péče o integrované žáky a žáky se speciálními potřebami na úrovni školy. Rodičům, jejichž dítě má nově diagnostikovanou poruchu učení, nabízíme setkání, kterého se zúčastní školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně a třídní učitelka tak, aby bylo možné koordinovat činnost těchto odborníků ve prospěch dítěte
 • zaměřujeme se na aktivní vyhledávání nadaných žáků a žáků, kteří mají vzdělávací, výchovné či další potíže, a následnou práci s nimi
 • nedílnou součástí činnosti je práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, podpora dobrého třídního klimatu, řešení šikany atd.)
 • v průběhu školního roku pořádáme besedy, přednášky a další zajímavé akce určené pro žáky i učitele

Naším přáním je, aby Školní poradenské pracoviště sloužilo rodičům, žákům i pedagogům a pomáhalo jim při zvládání a řešení nejrůznějších problémů, které mohou v průběhu školního roku nastat, ať už se jedná o problémy výchovné, výukové či vztahové.

Činnost ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Členové Školního poradenského pracoviště mají vypsané pravidelné konzultační hodiny. Žáci a jejich rodiče  se na ně mohou obracet buď osobně, telefonicky, či e-mailovou poštou.

Výchovný poradce: Mgr. Vlaďka Neubauerová

 • poskytuje poradenskou pomoc dětem, rodičům a učitelům
 • řeší výchovné problémy
 • udržuje pravidelný kontakt s třídními učiteli, hovoří s nimi o problémech v jejich třídách a metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení výchovných problémů
 • uskutečňuje diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích či sociálních důvodů a aktivně vyhledává děti s výchovnými problémy, ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • koordinuje výchovné komise a některá poradenská setkání s rodiči
 • vede agendu související s přechody žáků mezi školami, agendu žáků se SVP, žáků nadaných a koordinuje vyšetření v PPP
 • kontroluje správnost zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30 hodin

Školní metodik prevence: Mgr. Ilona Kurková

 • poskytuje informace o problematice rizikového chování a jejich prevenci (např. kontaktní adresy odborníků, možnosti využití volného času dětí atd.)
 • zajišťuje preventivní programy a pořádá aktivity z oblasti prevence rizikového chování
 • podílí se na postupu řešení a prevenci výchovných problémů a podpoře pozitivního klimatu ve třídách
 • poskytuje poradenství a konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky

Konzultační hodiny: středa 12:30 - 13:30 hdoin

Nástěnka

ředitelské volno pro žáky
27. a 28. 6. 2024 z důvodu instalace nových kotlů
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy